Služby

Naše projekty vychází z dlouholeté zkušenosti. Historie naší firmy se začíná psát roku 1993. Náš tým inženýrů ročně dokončí přibližně 100 projektů a posudků. Projekty a posudky zpracováváme pro všechny stupně projektu – studie, územní řízení, stavební povolení, tendrová dokumentace a prováděcí projekt.
Navrhujeme konstrukce na únosnost a stabilitu tak, aby splňovaly kritéria na životnost a nízké náklady na údržbu. Při návrhu zohledníme průhyby, kmitání a použitelnost konstrukce s ohledem na limitní deformace a sedání konstrukce. Každý materiál nebo typ konstrukčního systému je vhodný pro jiný typ stavby. Pro nejvýhodnější řešení nabízíme konzultace již v průběhu studie.
Pokud chcete blíže poznat nás přístup k práci a k problematice nejen statiky, klikni sem.

ukázka výkresu - novostavba

ukázka výkresu - rekonstrukce

Nabízíme možnost vypracování posudků a předběžných statických výpočtů, které jsou výchozím podkladem pro další návrh. Nabízíme obhlídky staveb a možnost konzultací. Nabízíme zadání stavebně-technického, mykologického a inženýrsko-geologického průzkumu.
Používáme širokou škálu softwaru SCIA, FINE, GEO pro navrhování a posuzování železobetonových, ocelových, zděných a dřevěných konstrukcí. Software umožňuje rychlé výpočty a posudky jednotlivých prvků tak, aby bylo možné navrhnout optimální konstrukci jak z pohledu statiky, tak z pohledu ekonomiky.
Konstrukce většinou modelujeme jako deskové nebo prutové prostorové konstrukce. U složitých nebo staticky náročných konstrukcí vytváříme několik modelů, které mají ověřit různé zatěžovací stavy a kombinace nebo zohlednit vliv založení na stabilitu objektu. Jednotlivé prvky a uzly ověřujeme jednoduššími výpočtovými modely. Pro prutové konstrukce umíme vytvářet nelineární modely a zohlednit tím skutečné chování různých prvků modelu pro jednotlivé kombinace zatížení. Posudky požární odolnosti nosných konstrukcí zpracováváme pro mimořádné kombinace dle příslušných norem.
Pokud chcete blíže poznat nás přístup k práci a k problematice nejen statiky, klikni sem.

ukázka statického výpočtu - 1

ukázka statického výpočtu - 2

Rekonstrukce je nejnáročnější činnost jak z pohledu průzkumů a projektování, tak z hlediska provádění.
Dosti často je nutné zvážit, zda je vhodné a možné stávající konstrukci zachovat nebo je lepší ji zbourat a postavit nově. Platí to jak pro jednotlivé části objektu, tak pro objekt jako celek. Rekonstrukce si zpravidla vyžádá konstrukce a postupy, které jsou složitější a komplikovanější než provádění novostavby. Dalším faktem, který je nutné zvážit, jsou změny projektu v průběhu stavby. I přes kvalitní průzkum a projekt se objeví v průběhu rekonstrukce nečekané změny, které vedou k vícepracím a tím pádem k navýšení ceny. Tyto aspekty mohou ve finále znamenat, že celkové náklady na rekonstrukci budou stejné nebo vyšší než obdobná novostavba.
Pro správný návrh je nutné provést vhodný rozsah průzkumů a zaměření konstrukcí, případně provést předběžné statické posudky. Průzkum je nutné zadat na základě existujících původních podkladů a předpokládaného nového konstrukčního řešení budovy. Statickými posudky je možné zjistit využití stávajících konstrukcí.
Stávající konstrukce je nutné hodnotit jak z hlediska stávajícího stavu konstrukce, tak z pohledu platných norem. Je nutné si uvědomit, že některé stávající konstrukce nemusí vyhovět na současné platné normy.
Stávající konstrukce je možné zesílit vhodným způsobem (injektáž, spřažení, ocelové objímky, podepření, podchycení, . . .).
Pokud chcete blíže poznat nás přístup k práci a k problematice nejen statiky, klikni sem.

ukázka statického výpočtu - 3

ukázka statického výpočtu - 4

ukázka statického výpočtu - 5

ukázka výkresu - ocelový rám

ukázka výkresu - ocelová objímka

Plošné a hlubinné základy navrhujeme s ohledem na zatížení a geologii.Používáme širokou škálu software GEO pro navrhování a posuzování základových konstrukcí. Na základě předpokládaného způsobu založení nabízíme zadání inženýrsko-geologického průzkumu, případně zadání kopaných sond u stávajících základů.
Je možné kombinovat plošné a hlubinné založení. Hlubinné základy je možno navrhnout jako vrtané piloty, mikropiloty a tryskovou injektáž, nicméně záleží na mnoho faktorech, které jsou ovlivněny konstrukcí, geologii a postupem provádění.
Pro plošné založení nebo kombinaci plošného a hlubinného založení vytváříme plošné nebo prostorové modely, které zohledňují tuhost základových konstrukcí. Tyto modely reálně určí rozložení vnitřních sil v jednotlivých prvcích horní stavby i základů. Pro výpočet tuhosti podepření plošných prvků využíváme modul SOILIN, který je součástí skupiny programů SCIA. Tento modul na základě zadané geologie a pomocí iterací vypočte parametry tuhosti jednotlivých částí plošných prvků.
Pažení, opěrné stěny a gabionové stěny navrhujeme pro konkrétní návrhové situace jako dočasné nebo trvalé konstrukce. Pažení stavební jámy je možné pro různé situace navrhnout jako železobetonovou podzemní stěnu, pilotovou železobetonovou stěnu nebo pažení tvořeném ocelovými pažnicemi. Pažení je možné navrhnout jako vetknuté nebo jako kotvené konstrukce. Samostatnou kapitolou založení objektů je podchycení sousedních objektů pomocí podbetonování nebo tryskové injektáže.
Pokud chcete blíže poznat nás přístup k práci a k problematice nejen statiky, klikni sem.

ukázka výkresu - základy 1

ukázka výkresu - základy 2 

ukázka výkresu - základy 3