Reference

Název: REKONSTRUKCE ZŠ BLAŽOVICE
Generální projektant: IS-ARCH, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu a nástavba základní školy. Stavební úpravy zahrnovaly především provedení nových stropů nad 2.np z důvodů navržené nástavby a části stropů nad 1.np. V průběhu výstavby byly dodatečně zjištěny poruchy části stávajících stropních konstrukcí které bylo nutno sanovat. Z důvodu nedostatečné únosnosti základů byly základy zesíleny mikropilotami. Objet byl ztužen předpínamými lany, které byly vloženy do železobetonových dodatečně provedených věnců. Věnce byly provedeny do vodorovných drážek pomocí stříkaného betonu.