Reference

Název: ZKL, SKLADOVÁ HALA
Generální projektant: TEFA, s.r.o.
Popis nosného systému: Skladová hala v areálu firmy ZKL je provedena jako železobetonový skelet tvořený řelezobetonovými sloupy a železobetonovými plnostěnými vazníky. Sloupy jsou vetknuty do kalichových patek. Podlahová deska byla navržena jako drátkobetonová deska na hutněnám násypu.