Reference

Název: BYTOVÝ DŮM CHRLICE
Generální projektant: Ing.arch. Ivana Utíkalová
Popis nosného systému: Novosatvba bytového domu. Bytový dům navazuje na stávající zástavbu. Nosná konstrukce je tvořena příčnými a podélnými zděnými stěnami. Stropy jsou tvořeny prefabrikovanými předpínanými panely. Celková tuhost objektu je tvořena nosnými stěnamí, železobetonovými věnci a tuhými stropy se zálivkovou výztuží. Krov je tvořen ocelovými vaznicemi, na které jsou osedlány krokve. Objekt je založen na pasech a železobetonových patkách.