Reference

Název:  BĚLIDLO, PRAHA
Generální projektant: Plán projekt Kapucín, s.r.o.
Popis nosného systému: Rekonstrukce objektu a půdní vestavba ve stávajícím objektu, dvorní přístavna. Stropní konstrukce pod půdní vestavbou byla zesílena spřažením stávajícího dřevěného trámoveho stropu a nové železobetonové desky. Vybrané nosné části objektu byly posouzeny na nové zatížení, které se do nosných prvků vnáší z důvodu provedení půdní vestavby. Byly zesíleny některé zděné pilíře ocelovou objímkou. Základy, které nevyhověly na nové zatížení byly zesíleny podbetonováním. Nad záklopem stávajícího stropu 4.np bylo pomocí lan Lp 15,5 Monostrand z důvodu vodorovného ztužení celého objektu provedeno stažení objektu kotvenými lany.   Dvorní přístavba byla vystavěna v kombinaci železobetonových  a cihelných stěn se železobetonovými monolitickými stropy. Založení bylo na základových pasech s mikropilotami.